Zamykanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników instytucji oraz beneficjentów POKL do procedury zamknięcia projektu i przeprowadzenia tych czynności, jak również zapewnienia archiwizacji dokumentacji projektu i jej dostępności przez wymagany czas.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane do pracowników (koordynatorów, specjalistów) realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odpowiedzialnych za ich rozliczenie i zamknięcie finansowo-rzeczowe.

 

EKSPERT PROWADZĄCY SZKOLENIE:

DAGMARA BIELAWSKA – ekspert w dziedzinie Funduszy Unijnych, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków, monitoringu i ewaluacji projektów. Certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie.

 

Cena: 299 zł/ netto za osobę + VAT 23%

Formy płatności: 

- płatność przed szkoleniem na wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa numer konta;

- płatność po szkoleniu (na zakonczenie szkolenia uczestnik otrzymuje FV z terminem płatności 7 dni)

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby

- materiały szkoleniowe, certyfikat

- obiad, przerwy kawowe

 

Termin szkolenia: do ustalenia

 

Program szkolenia:

Moduł I – Zamykamy projekt - o czym należy pamiętać przygotowując się do rozliczenia projektu

 

I.Wydatki projektu – czy prawidłowo je ponieśliśmy:

 

 1. Sprawdzenie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL.

 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z politykami wewnętrznymi Beneficjenta.

 3. Zgodność wprowadzonych zmian z umową o dofinansowanie i wytycznymi.

 4. Ostateczny termin kwalifikowania wydatków.

 

II.Prawidłowość rozliczeń finansowych:

 1. Jak prawidłowo powinny zostać opisane dokumenty finansowe?

 2. Przejrzystość i konkurencyjność wydatków – jak sprawdzić?

 3. Jak rozliczyć kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe.

 4. Koszty zarządzania projektem i koszty pośrednie – czy zmieściliśmy się w limicie? .

 5. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem – czy mamy wszystkie dokumenty?.

 

III.Dokumentowanie pracy personelu projektu

 1. Rozliczenie finansowe pracy personelu projektu – czy zawarliśmy odpowiednią umowę?.

 2. Zakresy obowiązków, ewidencje godzin pracy, oświadczenia – czy mamy wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia czasu pracy personelu.

 

IV.Informacja i promocja w projekcie – najważniejsze zasady

 1. Czy prawidłowo oznakowaliśmy nasz projekt?

 

V.Dokumentowanie uczestnictwa beneficjentów w projekcie – czy mamy komplet dokumentów?

 1. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu.

 2. Regulamin/zasady rekrutacji.

 3. Dokumenty potwierdzające dokonanie weryfikacji uczestników

 4. Oświadczenia składane przez potencjalnego Beneficjenta na etapie rekrutacji

 5. Dokumentowanie uczestnictwa beneficjentów w projekcie

 6. Zamykanie projektów a ochrona danych osobowych

 

 

Moduł II – Końcowy wniosek o płatność

 1. Zasady sporządzania wniosku o płatność.

 2. Przygotowanie końcowego wniosku o płatność:

 • rozliczenie finansowe,

 • rozliczenie wskaźników rezultatów miękkich, twardych oraz produktów – skutki nie osiągnięcia.

 • karta zamknięcia projektu.

 1. Zakres informacji we wniosku o płatność, w tym informacje sprawozdawcze.

 2. Omówienie Generatora Wniosków Płatniczych.

 3. Reguła proporcjonalności – rozliczamy cele, rezultaty oraz założone wskaźniki.

 

Moduł III – Kontrola projektu i archiwizacja dokumentacji

 

I.Kontrola projektu:

 

 1. Kontrola zamykanego projektu przez instytucję przyznającą dofinansowanie:

 • Kontrola na zakończenie realizacji projektu

 • Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

 1. Kontrola projektu przez inne organy kontroli.

 2. Kontrola trwałości projektu oraz kontrola trwałości rezultatu.

 3. Nieprawidłowości po zamknięciu projektu.

 

II.Archiwizowanie dokumentacji projektowej:

 

 1. Jak długi przechowujemy dokumentację.

 2. Poprawny opis dokumentacji.

 3. Sposób archiwizacji dokumentów projektowych.