Umów się na wizytę wspierającą ....


Umów się na wizytę wspierającą ....

Uniknij bolesnej korekty finansowej - umówi się na wizytę wspierająca. W 99% realizowanych projektów istnieją mniejsze lub większe nieprawidłowości. Wspólne poszukiwanie rozwiązania danego problemu umożliwia jego skorygowanie lub całkowite zniwelowanie.

Wizyta wspierająca to szczególny rodzaj doradztwa, polegający na zapoznaniu się doradcy z dokumentacją projektową, przeanalizowaniu jej pod kątem zgodności z wymaganiami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sformułowaniu rekomendacji po wizycie.

Innymi słowy, wizyta wspierająca przypomina trochę kontrolę w projekcie, jednak przeprowadzoną na wniosek zainteresowanego Projektodawcy, w sprzyjającej atmosferze, bez stresu towarzyszącego kontroli, a jej wyniki są przekazywane wyłącznie Projektodawcy. Zaproponowane w trakcie wizyty ewentualne modyfikacje i zmiany w realizowanym projekcie mają na celu lepsze przygotowanie jednostek realizujących projekty do ewentualnej zewnętrznej kontroli prawidłowości ich realizacji.

Czym jest wizyta wspierająca, do kogo jest skierowana:

W jakim celu wprowadzono wizytę wspierającą?

Celem wizyty wspierającej jest zapewnienie Projektodawcy pomocy merytorycznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś jej wynikiem będzie dostarczenie Beneficjentowi, do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji podejmowanych w projekcie działań.

Kto przeprowadza wizytę wspierającą?

Wizyty wspierające są przeprowadzane przez certyfikowanych doradców pracujących dotychczas w Regionalnym Ośrodku EFS – są to osoby posiadające rozległą wiedzę praktyczną w zakresie przygotowania, rozliczania i wdrażania projektów dofinansowanych z PO KL.

Co może być przedmiotem wizyty wspierającej?

W trakcie wizyty wspierającej możliwe jest poddanie analizie doradcy wszelkich aspektów związanych z projektem realizowanym w ramach PO KL – to Beneficjent podejmuje decyzję, jakie obszary zostaną poddane diagnostyce, w jakim zakresie oraz w odniesieniu do jakiego czasu związanego z realizacją projektu.

Najczęściej wybieranymi obszarami są: prawidłowość rozliczeń finansowych; kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu; sposób rekrutacji uczestników projektu; sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu i inne w zależności od potrzeb Projektodawcy.

Gdzie odbywa się wizyta wspierająca?

Wizyta wspierająca odbywa się zawsze w siedzibie Beneficjenta, gdzie jest przechowywana dokumentacja projektowa.

Ile trwa wizyta wspierająca?

Czas trwania wizyty wspierającej zawsze jest ustalany indywidualnie, nie ma formalnych ograniczeń, zwykle zależy od liczby dokumentów przekazanych do przeanalizowania i liczby kwestii problemowych podanych do rozwiązania w projekcie.

Ile kosztuje wizyta wspierająca?

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od wartości projektu, ilości postępować przeprowadzonych, dokumentów księgowych, liczby uczestników projektu.

Cena minimalna 800zł netto za 1 dzień roboczy pracy.

Czy liczba wizyt wspierających jest limitowana?

Nie ma limitu wizyt wspierających i każdy beneficjent, który np. realizuje kilka projektów, może zapraszać ekspertów na wizytę wspierającą do kolejnego realizowanego przez siebie projektu. Może też zaprosić doradcę na kolejną wizytę w tym samym projekcie, np. w celu weryfikacji czy rekomendacje zostały właściwie wdrożone.

Kto otrzyma informacje o przeprowadzonej wizycie wspierającej?

Wizyta wspierająca ma charakter poufny, a informacje na temat zweryfikowanych dokumentów i ewentualnych miejsc problemowych nie są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej, a jedynie do wiadomości Projektodawcy – należy pamiętać, że służy ona usprawnieniu działań i zapewnieniu prawidłowej ścieżki realizacji projektu.

W jaki sposób można skorzystać z wizyty wspierającej?

Aby skorzystać z wizyty wspierającej wystarczy zadzwonić lub napisać do Biura Patentu na Projekt Tel. 55 642 18 85 lub e mail: biuro@patentnaprojekt.eu

W odpowiedzi na przekazane zapotrzebowanie na wizytę wspierającą eksperci przeanalizują potrzeby Projektodawcy i skontaktują się z nim w celu ustalenia dogodnego terminu przeprowadzenia wizyty wspierającej. Po wizycie Beneficjent, na życzenie, może otrzymać informacje o zakresie przeprowadzonej wizyty wspierającej i stwierdzonym stanie faktycznym oraz rekomendacjach dotyczących realizowanego projektu.

Jakie są korzyści dla Projektodawców?

W 99% przypadków doradcy Ośrodka ROEFS w trakcie wizyty wspierającej wykrywają mniejsze lub większe nieprawidłowości w realizowanych projektach. Wspólne poszukiwanie rozwiązania danego problemu skutkuje jego skorygowaniem lub całkowitym zniwelowaniem. Co w przypadku właściwej kontroli z Instytucji Pośredniczącej nie jest już możliwe – a skutkować może bolesną korektą finansową.