Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego regionalny program za nami!


Członkowie komitetu zatwierdzili kryteria wyboru projektów związanych z infrastrukturą drogową i walką z bezrobociem. Przyjęcie tych strategicznych dokumentów oznacza, że już niedługo zostaną ogłoszone pierwsze nabory. Najpierw, w trybie pozakonkursowym, dla powiatowych urzędów pracy.

Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów - czyli zasady oceniania wniosków - dla następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020):

  • Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, osi priorytetowej Infrastruktura transportowa,
  • Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, osi priorytetowej Regionalny rynek pracy.
     

Zasady określone w dokumentach pozwolą skutecznie ubiegać się o dofinansowanie ze wskazanych obszarów.  

Ważnym punktem spotkania, które odbyło się 29 lipca br. w Olsztynie, było przyjęcie strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020.  Jest to najważniejszy - z punktu widzenia promocji i informacji - dokument, który określa, w jaki sposób będą prowadzone działania informacyjne i promocyjne związane z regionalnym programem.

Ponadto członkowie komitetu zapoznali się z projektem szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa oraz powołali grupę roboczą do spraw przedsiębiorczości i gospodarki Komitetu Monitorującego RPO. Regulamin prac grupy zostanie przyjęty na jej pierwszym posiedzeniu.

W pracach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, któremu przewodniczy marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, biorą udział  przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, świata nauki, partnerzy społeczni, a także członkowie Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem gremium jest dbanie o skuteczną i prawidłową realizację regionalnego programu, zatwierdzanie sprawozdań z jego realizacji oraz akceptowanie jego zmian.

Przyjęte dokumenty umieścimy na stronie programu po podpisaniu uchwał.