Szkolenie_Wypełnianie na ekranie _ poznaj nowe zasady aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020


Chcesz ubiegać się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego ? To szkolenie jest dla Ciebie ...

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2012.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie wiedzy w zakresie zasad wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020
 • Podniesienie wiedzy w zakresie zasad kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020;
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania wniosku za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER 2014-2020

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane do pracowników podmiotów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

 

EKSPERT PROWADZĄCY SZKOLENIE:

DAGMARA BIELAWSKA – ekspert w dziedzinie Funduszy Unijnych, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków, monitoringu i ewaluacji projektów. Certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie.

 

Cena: 299 zł/ netto za osobę + VAT 23%

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby

- materiały szkoleniowe, certyfikat

- obiad, przerwy kawowe

 

Termin szkolenia:

14.04.2015

 

Miejsce szkolenia:

Olsztyn

 

Program szkolenia:

Moduł I:

Co, gdzie, kto i za ile? – czyli charakterystyka Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2012 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury).

Moduł II:

Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii:

 • Zasięg geograficzny i okres kwalifikowania wydatków
 • Kwalifikowalność uczestników projektu
 • zatrudnianie personelu i wprowadzanie danych do systemu informatycznego w zakresie angażowania personelu projektu;
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie wraz z kosztami zarządzania;
 • Cross-financing i środki trwałe w projektach;
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe
 • Zasady dokonywania zakupów towarów i usług w ramach projektów – zasada konkurencyjności, baza konkurencyjności;

Moduł III:

Rejestr Usług Rozwojowych

 • Czym jest RUR i kto będzie miał obowiązek rejestracji?
 • Karta podmiotu
 • Karta usługi

Moduł IV

Nowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

 1. Omówienie Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER 2014-2020
 1. Wniosek aplikacyjny krok po kroku:
 • zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym PO WER
 • wskaźniki realizacji celu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,
 • wskaźniki produktu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,
 • cel główny projektu oraz opis w jaki sposób przyczyni się do celu szczegółowego PO WER,
 • grupy docelowe,
 • ryzyko nieosiągnięcia założeń dla projektów o wartości jest równa lub przekracza 2.000.000 PLN,
 • opis projektu,
 • sposób realizacji projektu – zadania,
 • trwałość i wpływ rezultatów projektu, kwoty ryczałtowe,
 • potencjał wnioskodawcy,
 • doświadczenie wnioskodawcy,
 • sposób zarządzania projektem.
 • zasady konstruowania budżetu projektu
 • harmonogram

Moduł V

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 • Omówienie zasad;
 • Standard minimum

 


Załączone pliki: